Tom Kha Kai

Tom Kha Kai

8

kip / kokos / pinda / bosui / taugé